Wisdom Academy là gì?

Đăng ký

Growing Cashflow

(Xem tất cả)

Thêm 3 Luật & 3 Khóa Học

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Thực Hành Trải Nghiệm Thực Tế

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Mentor - Coaching

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

CLB Growing Cashflow

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Level 1: Xây Dựng Thu Nhập Thụ Động

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Level 2: Kiểm soát dòng tiền

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Level 3: Tự Do Tài Chính

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Khóa học Life Map

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Bạn Là Ai?

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

12 Chuyên Đề

(Xem tất cả)

Chuyên đề 2: Tâm Thức Về Tiền (Tư Duy)

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Chuyên đề 4: Công Thức Đạt Mục Tiêu Tài Chính

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Chuyên đề 5: Quản Lý Tài Chính Cá Nhân

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Chuyên đề 7: Nhận Biết - Đánh Giá Cơ Hội

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Chuyên đề 8: Xây Dựng Mối Quan Hệ

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Chuyên đề 9: Đòn Bẩy Tiền Mặt

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Chuyên đề 10: Xây Dựng Danh Mục Đầu Tư

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí

Chuyên đề 11: Xây Dựng Kế Hoạch - Chiến Lược

Nikita Dang

(0 đánh giá)
Miễn phí