Nikita Dang

Nikita Dang

 • 23

  khóa học
 • 3

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khóa học của giảng viên Nikita Dang


Thêm 3 Luật & 3 Khóa Học

 • 0 bài giảng
 • 0
Thêm 3 Luật & 3 Khóa Học

Miễn phí

Chi tiết

Thực Hành Trải Nghiệm Thực Tế

 • 0 bài giảng
 • 0
Thực Hành Trải Nghiệm Thực Tế

Miễn phí

Chi tiết

Mentor - Coaching

 • 0 bài giảng
 • 0
Mentor - Coaching

Miễn phí

Chi tiết

Khóa học Life Map

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học Life Map - Lập bản đồ cuộc đời để định hướng tương lai Cuộc đời của những người thành công luôn luôn diễn ra theo một định hướng nhất định. Họ luôn luôn vạch ra một bản đồ - Life Map cuộc đời để có thể thực hiện…

Miễn phí

Chi tiết

CLB Growing Cashflow

 • 0 bài giảng
 • 0
Level 1: Xây dựng thu nhập cá nhân Level 2: Kiểm soát dòng tiền Level 3: Tự Do Tài Chính

Miễn phí

Chi tiết

12 Chuyên Đề Định Vị Nguồn Lực

 • 0 bài giảng
 • 0
12 Chuyên Đề Định Vị Nguồn Lực

Miễn phí

Chi tiết

Bạn Là Ai?

 • 0 bài giảng
 • 0
Bạn Là Ai?

Miễn phí

Chi tiết

Gia Tăng Nguồn Thu Nhập

 • 0 bài giảng
 • 0
Gia Tăng Nguồn Thu Nhập

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 1: Giới Thiệu Tổng Quan Về Định Vị Nguồn Lực

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 1: Giới thiệu

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 2: Tâm Thức Về Tiền (Tư Duy)

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 2: Tâm Thức Về Tiền (Tư Duy)

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 3: Tài Sản - Tiêu Sản & 5 Tài Sản Của Mỗi Con Người

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 3: Tài Sản - Tiêu Sản & 5 Tài Sản Của Mỗi Con Người

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 4: Công Thức Đạt Mục Tiêu Tài Chính

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 4: Công Thức Đạt Mục Tiêu Tài Chính

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 5: Quản Lý Tài Chính Cá Nhân

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 5: Quản Lý Tài Chính Cá Nhân

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 6: Định Vị Mức Sống Và Mục Tiêu 3 Năm Tới

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 6: Định Vị Mức Sống Và Mục Tiêu 3 Năm Tới

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 7: Nhận Biết - Đánh Giá Cơ Hội

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 7: Nhận Biết - Đánh Giá Cơ Hội

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 8: Xây Dựng Mối Quan Hệ

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 8: Xây Dựng Mối Quan Hệ

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 9: Đòn Bẩy Tiền Mặt

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 9: Đòn Bẩy Tiền Mặt

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 10: Xây Dựng Danh Mục Đầu Tư

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 10: Xây Dựng Danh Mục Đầu Tư

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 11: Xây Dựng Kế Hoạch - Chiến Lược

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 11: Xây Dựng Kế Hoạch - Chiến Lược

Miễn phí

Chi tiết

Chuyên đề 12: Xây Dựng Bản Đồ Tài Chính Phù Hợp

 • 0 bài giảng
 • 0
Chuyên đề 12: Xây Dựng Bản Đồ Tài Chính Phù Hợp

Miễn phí

Chi tiết

Level 1: Xây Dựng Thu Nhập Thụ Động

 • 0 bài giảng
 • 0
Level 1: Xây Dựng Thu Nhập Cá Nhân

Miễn phí

Chi tiết

Level 2: Kiểm soát dòng tiền

 • 0 bài giảng
 • 0
Level 2: Kiểm soát dòng tiền

Miễn phí

Chi tiết

Level 3: Tự Do Tài Chính

 • 0 bài giảng
 • 0
Level 3: Tự Do Tài Chính

Miễn phí

Chi tiết